Metruk binaların gerekirse yıkılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yetki verilmesi, yurt dışındaki vatandaşların tapu işlemlerini bulundukları yerde yapabilmesi gibi düzenlemeleri içeren kanun teklifi, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda kabul edildi.

AKP Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ve bazı AK Parti'li milletvekili arkadaşlarının Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde milletvekilleri değerlendirmelerde bulundu.

Komisyon Başkanı ve AKP Konya Milletvekili Tahir Akyürek, milletvekililerinin değerlendirmelerinde, söz konusu teklifin "talan" düşüncesiyle hazırlandığı iddialarının bulunduğunu hatırlatmasının ardından teklifi hazırlayan Minsolmaz'a söz verdi.

Minsolmaz, "Kesinlikle bir rant oluşturma, herhangi bir şekilde bir tarım alanının, koruma kapsamında olan bir alanın imara açılması veya imarla bunların baskı altına alınması gibi bir düzenleme yasada yok. Olmadığı gibi, tam da aksi yönde tarım arazileri üzerinde olabilecek baskıları kaldıran, özellikle köy yerleşim alanlarının genişlemelerinin bile tarımsal izin kapsamına alındığı temel maddeler var." dedi.

Teklifte yapı yoğunluklarını artırma ve imar değişikliklerine ilişkin bir hükmün de bulunmadığını belirten Minsolmaz, tapu mevzuatında bürokrasinin azaltılmasından kentsel dönüşüm mevzuatında vatandaş ile müteahhit arasındaki ilişkilere kadar birçok hükmün kamu yararına olduğunu söyledi.

İHDAS VE DEĞİŞİKLİKLER

Toplantıda, teklife yeni maddeler ihdas edildi, bazı maddelerde değişikliğe gidildi.

Buna göre, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'a geçici madde eklendi.

Eklenen maddeyle, düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce ilan edilen riskli alanlarda ya da Bakanlıkça uygulamada bulunulan riskli yapıların bulunduğu parsellerde, gerekli şartların bulunması halinde daha önce kurulmuş olan kat irtifakı veya kat mülkiyeti, malikleri adına payları oranında tescil edilecek.

Bir başka önergeyle, İmar Kanunu'na da geçici madde eklendi. Buna göre, yürürlük tarihinden önce ilgili idare veya yetkili kurumca onaylanmış ancak tescil işlemi tamamlanmamış parselasyon planlarında hesaplanmış, düzenleme ortaklık payı kesintilerine göre yürütülen iş ve işlemlere iki yıl süreyle devam edilecek.

Teklifin 8. maddesi üzerinde kabul edilen değişiklik önergesiyle, kanun hükmüne göre yapılaşmaya elverişli olmaması nedeniyle birleştirilen parsellerin yapılaşmaya uygun yeniden parsellere ayrılması durumunda, uygulamadan önceki cephe, konum ve benzeri fiili kullanım durumu dikkate alınarak parsel maliklerinin lehine hususlar korunacak.

Teklifin 9. maddesi üzerinde verilen değişiklik önergesi de kabul edildi. Buna göre, yapılaşma koşulunda ve nüfusta artış olması halinde, artış olan parsellerden, uygulama sonucunda oluşan değerinin önceki değerinden az olmaması kaydıyla, ilk uygulamadaki düzenleme ortaklık payı oranını yüzde 45'e kadar tamamlamak üzere ilave düzenleme ortaklık payı kesintisi yapılabilmesinin kapsamı, her türlü imar planı için genişletildi.